Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu, ul. Szkolna 2, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spporaz.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.24. r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.20.r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Prowadzone są działania mające na celu wdrożenie szerszej funkcjonalności zgodnej z wytycznymi WCAG2.1 i szeregu ułatwień pod kątem osób słabo widzących i słabo słyszących.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • filmiki nie posiadają napisów,
 • zdjęcia i grafika nie posiadają opisów alternatywnych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć,
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i  funkcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową.

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Grzyb.
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu
 • Adres: ul. Szkolna 2
  38-540 Zagórz
 • E-mail: sporaz@poczta.onet.pl
 • Telefon: 767247300

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu., ul. Szkolna 2, 38-540 Poraż

 • budynek szkoły posiada 2 kondygnacje i otoczony jest z dwóch stron schodami, a od strony północnej jest płaski podjazd,
 • przy schodach prowadzących do wejścia głównego budynku zamontowane są poręcze, brak jest pochwytów,
 • osoby na wózkach mogą skorzystać z podjazdów prowadzących do wejścia od strony szatni,
 • przy budynku znajduje się parking, brak oznakowanych miejsc dla osób z  niepełnosprawnością,
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach (istnieją progi drzwiowe, szerokość drzwi nie przekracza 90 cm),
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, którą można by się dostać na piętro,
 • budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

 

Deklaracja Dostępności możliwa jest do pobrania w formacie WORD lub PDF kliknij link pierwszy bądź drugi:

 

Deklaracja dostępności SP Poraż

pdf - Darmowe ikony pobierz

 

Deklaracja dostępności SP Poraż